Què en pensem?

Tornar a portada

¿Té sentit, estudiar anglès als tres anys?

Montserrat Muñoz
Filòloga anglesa i mestra especialista d’anglès a  Primària, EP Balmes

Atesa la importància que té la llengua anglesa avui dia en la nostra societat, sensibilitzar els alumnes de forma progressiva envers la llengua i la cultura anglosaxones té sentit, i per tant, cal promoure que des de ben petits l’alumnat d’Educació Infantil sigui iniciat en l’ensenyament de l’anglès.

“Iniciar” vol dir començar a “fer viure” la llengua, començar a fer servir la llengua per descobrir, per socialitzar-se,  per expressar sentiments i experiències, per esdevenir més autònom i reflexiu, tot adonant-se que la nova llengua va més enllà de l’aula i serveix pel mateix que les llengües que es parlen a casa,  per comunicar-se.

¿I amb quines eines podem dur a terme aquest primer contacte? Doncs amb aquelles que ja formen part de la didàctica de l’Educació Infantil: les cançons, els contes, les fórmules de salutació i acomiadament, els jocs de tradició popular, els poemes d’estructura repetitiva, la dramatització d’històries, les danses, les rutines pròpies de la jornada escolar (passar llista, mirar el temps… etc.). La bona qualitat d’aquesta primera experiència amb la llengua garantirà en els alumnes un apropament progressiu que repercutirà de forma positiva en els seus aprenentatges futurs.

                                                                                                                                                                           

Isabel Serra Padrisa
Mestra d’anglès, EP Moià

Són moltes les escoles que han començat a oferir l’anglès en l’Educació infantil. Per a algunes és simplement perquè està de moda, per a  d’altres perquè forma part de la demanda de la societat i per a les restants perquè realment creuen en els avantatges d’ensenyar una nova llengua en aquella etapa.

Nosaltres creiem en els beneficis d’ensenyar l’anglès a Infantil per diferents raons:

El més important però, és que l’ensenyament sigui de qualitat i que per a ells sigui una experiència positiva i significativa, que hi vegin una importància i una utilitat més enllà de l’aula.

                                                                                                                                                                       

Mar Giménez,
mestra d’anglès EP Sant Antoni

Defenso l’ensenyament de l’anglès des dels tres anys. No perquè sapiguem segur que aprenen més, sinó perquè té certs avantatges. Els nens, davant un coneixement nou, de vegades, es bloquegen. Si des de petits comencen a aprendre l’anglès com un joc, amb cançons… aquest bloqueig no arriba o arriba més tard. Als tres anys, no veuen les dificultats inicials que, una mica més grans, troben. Si comences una cosa nova amb vuit anys, fer front a allò desconegut et desconcerta, genera inseguretat. D’altra banda, a nivell fonètic, l’aprenentatge d’una llengua és més senzill en edats primerenques. Quan comences a aprendre, hi ha un temps de silenci, un temps de no parlar però sí de comprendre. A P3 utilitzem eines com els jocs de falda o practiquem les rutines en anglès. Això els dóna seguretat. Els nens repeteixen sense entendre, però això no els amoïna. A mesura que es fan grans, necessiten entendre.”

                                                                                                                                                                   

Elisabet Salazar Rodríguez
EP Balmes

Des del meu punt de vista, la finalitat d’introduir l’anglès en el parvulari respon principalment a dues raons. Per una banda, hi ha una forta demanda social. Ja sabem que és una de les llengües més utilitzades arreu d’Europa. Si reflexionem entorn del nou currículum d’infantil i la LOE es dóna molta rellevància a les competències. Jo, com a mestra d’infantil i pedagoga,  valoro els infants amb els seus drets, les seves capacitats i m’agrada contribuir en l’educació dels infants, juntament amb la família i totes les persones que formem l’escola, perquè siguin competents dins la societat.

I d’altra banda, s’ha pogut constatar resultats molt positius en l’ensenyament d’una tercera llengua de forma sistemàtica, en el nostre cas l’anglès, al parvulari. Hem de tenir present que els infants d’aquesta franja d’edat tenen una facilitat sorprenent per a l’adquisició del llenguatge i per a reproduir sons, ja que ho imiten tot i no tenen por al ridícul ni a equivocar-se. No obstant això, perquè  tinguin aprenentatges significatius cal partir de la seva realitat més propera i proporcionar diferents materials que resultin atractius, lúdics, visuals i adequats per a la franja d’edat de què es tracti i partir de diverses maneres d’agrupació dels infants per poder abordar totes les necessitats dels nens i de les nenes i, al mateix temps, potenciar les seves participacions. A més a més, sembla que hi ha menys errades sintàctiques que en aquelles persones que l’han après de grans.

En conclusió, el plurilingüisme és una experiència enriquidora per al desenvolupament lingüístic i cognitiu de cada persona, tenint presents els aspectes anteriorment esmentats i alhora és imprescindible que el/ la mestre/a  utilitzi correctament la llengua i plantegi activitats de qualitat.