Punt i seguit

Tornar a portada

20 raons per ensenyar a escriure correus electrònics a l’escola

L’ús del correu electrònic i la redacció dels missatges ens permeten treballar una gran diversitat de conceptes i habilitats. La Teresa Baró, autora del llibre Tens un e mail. La guia imprescindible per redactar correus electrònics eficaços, ens raona el perquè.

L’ús del correu electrònic i la redacció dels missatges ens permeten treballar una gran diversitat de conceptes i habilitats. Aquestes són les meves raons per convertir-los en l’eix de diverses activitats i en més d’una assignatura:

1.Elevada utilitat
El correu electrònic és una de les aplicacions més freqüents de l’escriptura en els àmbits privat i professional i ha esdevingut imprescindible utilitzar-la correctament.

2.Proximitat
És una via de comunicació quotidiana i, sobretot, útil. Els nois i noies ja utilitzen aquesta eina i en veuen l’aplicació al seu entorn.

3.Ús correcte de la xarxa
I aprofitament de les possibilitats que ens dóna internet per a l’àmbit acadèmic, personal i professional futur.

4.Ús de programes informàtics
Poden aprendre a treure el màxim partit dels programes de gestió de correu: enviament, recepció, filtre, classificació, emmagatzematge, etc.

5.Diversitat de missatges i suports
Cal una reflexió sobre la idoneïtat de cada forma de comunicació: xat, sms, facebook, twitter, e-mail, carta (en paper!), etc.

6.Cibermaneres o “netiqueta”
Han de prendre consciència que, com en qualsevol altre tipus de relació, les bones maneres i el respecte als altres són la base d’una comunicació de qualitat. També en l’intercanvi de correspondència electrònica hi ha un “protocol”  que cal seguir per relacionar-nos millor i tenir una bona imatge.

7.Introducció de conceptes bàsics de comunicació de les organitzacions
Comunicació interna i comunicació externa, relacions públiques, màrqueting, telemàrqueting, màrqueting viral, etc. per als quals avui el correu electrònic és imprescindible.

8.Introducció al màrqueting personal
La correspondència electrònica és una eina per crear i consolidar la pròpia marca: establir contactes professionals, presentar una autocandidatura, respondre a un anunci de feina, oferir serveis, etc.

9.Aspectes legals
És important saber que l’ús d’aquesta eina té uns límits legals i que una utilització incorrecta pot tenir greus conseqüències per als particulars i per a les empreses.

10.Reforçament d’habilitats socials
Tenim un bon pretext per introduir o revisar les bones maneres en el tracte: parlar de tu o de vostè, tipus de salutacions per escrit, fórmules de comiat i d’agraïment, etc.

11.Relació amb altres llengües i cultures
Els e-mails en altres llengües a persones d’altres cultures permeten practicar l’idioma i aprendre altres formes de relació i fórmules de cortesia pròpies de cada llengua.

12.Desenvolupament de l’empatia…
Entrenem els nois i noies en l’exercici de posar-se en el lloc de l’altre  i veure les coses des d’altres punts de vista. Començant per fer-se la pregunta “Com rebrà i entendrà el meu missatge, el receptor?”

13…. i de l’assertivitat
Aprendre a expressar opinions, defensar els interessos propis, rebutjar un oferiment, donar una resposta negativa, fer un elogi oportú, consolar, fer comentaris crítics…

14.Estimulació de la creativitat
Indubtablement és un bon exercici de creativitat donada la infinitat de temes que s’hi poden tractar. Podem estimular l’originalitat en els missatges i en les formes, en els plantejaments i en les aplicacions.

15.Exercici de síntesi o d’ampliació
Especialment de síntesi, ateses les característiques del suport i de les condicions en què normalment es llegeixen aquests correus: redactar textos breus i clars i, a més, dir-ne l’essència en el camp “Assumpte”.

16.Ordenació del text
Ordenar les idees, estructurar-les en paràgrafs, utilitzar vinyetes quan calgui. Aconseguir un escrit coherent i cohesionat.

17.Adequació
Trobar el registre i el to adequats segons el grau de formalitat que requereixin l’interlocutor, l’objectiu o el context.

18.Redacció i estil
La pràctica és la millor manera d’aprendre: ho podem aprofitar per treballar la precisió, la claredat, la concisió, etc. i les formes pròpies de redacció de cada àmbit o sector: privat, íntim, empresarial, periodístic, publicitari, etc.

19.Tècniques de persuasió
Convèncer a través de l’argumentació o seduir mitjançant les emocions són habilitats que es poden aplicar tant en l’expressió oral com en l’escrita.

20.Gramàtica i correcció lingüística
I, per descomptat, és una ocasió més per estimular l’ús correcte i genuí de la llengua, fomentar el coneixement i el rigor gramaticals, respectar les normes ortogràfiques i de puntuació, tenir cura del vocabulari i un llarg etcètera que els professors de llengües sabran completar; segur.

Teresa Baró i Catafau

http://www.teresabaro.cat