Notícies

Tornar a portada

El 10 d’abril finalitza el termini de presentació pel XXIVè Premi Sant Josep Calassanç

La Fundació Joan Profitós de l’Escola Pia de Catalunya, amb l’objectiu de fer un reconeixement a la trajectòria professional de les persones, dels equips educatius de les nostres escoles i dels grups que realitzen tasques de manera voluntària, estableix tres premis a la capacitat innovadora, la qualitat afegida i/o la millora didàctica en la pràctica a l’aula i/o a l’escola.

Poden accedir al Premi persones individualment o en grup. Poden presentar candidats al premi tant els equips directius, l’Equip de Gestió del Secretariat, com un grup de companys amb el vist-i-plau de la direcció. La persona o un mínim de dos dels components presentats –en el cas d’un grup– han de portar almenys cinc anys a la Institució.

En la presentació de candidats es farà constar les dades de la persona o persones que opten al premi i una explicació que justifiqui que el seu treball, que la trajectòria professional i/o que la seva tasca educativa ha estat realitzada segons l’esperit del Caràcter Propi i l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya. Es podrà adjuntar tot aquell material que es consideri adient.

El premi consisteix en un diploma acreditatiu de reconeixement per a cada persona premiada i un import de 700 euros. En el cas que sigui un grup, el mateix import es repartirà entre tots els seus components.

L’obtenció d’un premi exclou la seva repetició durant els deu anys propers. En canvi, les candidatures que no han estat premiades es mantenen durant les dues convocatòries següents.

La concessió del premi serà feta per un comitè format pel Pare Provincial, el President de la Fundació Joan Profitós, el President de la Federació d’AMPA de l’Escola Pia, els membres de la Comissió Permanent del Consell de les Institucions Educatives i el Responsable de l’Acció Pastoral de l’Equip de Gestió del Secretariat, que farà les funcions de Secretari.

El veredicte del Jurat serà inapel·lable. El Jurat podrà declarar desert el premi. La presentació de candidatures acaba el 10 d’abril del 2015. El lliurament de candidatures serà o bé en plica tancada, a la Secretaria de l’Equip de Gestió del Secretariat de les Institucions Educatives (Rda. Sant Pau, 80, 2n – 08001 Barcelona) o bé per correu electrònic a beatriu.garrido@escolapia.cat com a document adjunt treballat.

El veredicte del Jurat es farà públic en el decurs de la Jornada Pedagògica.

Bases del Premi